[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٧/١٢/۱۳۵۹

بسمه تعالی

بتاریخ هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه

 

واحد اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گنبد کاوس

با کمال احترام عطف بنامه شماره ٣ سیّار پاسخ داده میشود: سوال ١ – نام و مشخصات کامل اعضای محفل:

١- آقای ذکرالله اسماعیلی فرزند مرحوم ضیاءالله شناسنامه شماره حذف شده صادر حذف شده متولد ١٣١٣ کارمند بانک آدرس خیابان حذف شده منزل شخصی. ٢ – آقای محمدرضا رحمانیان فرزند با‌قرعلی بشناسنامه شماره حذف شده حوزه حذف شده متولد ١٣٠٩ کاسب آدرس خیابان حذف شده ٣ – خانم رضوانیه زینی فرزند مرحوم فرج‌الله بشناسنامه شماره حذف شده صادر حذف شده متولد ١٢٩١ خانه‌دار آدرس خیابان حذف شده منزل شخصی. ٤- خانم دکتر روحیه یزدانی فرزند مرحوم مهدی بشناسنامه شماره حذف شده صادر حذف شده متولد ١٣١٩ پزشک آدرس خیابان حذف شده منزل شخصی و مطب خیابان حذف شده. ۵– آقای محمدعلی وحدت فرزند مرحوم ولی‌الله بشناسنامه شماره حذف شده صادر حذف شده متولد ١٣٠٨ شغل کشاورز آدرس حذف شده منزل شخصی. ۶– آقای عزیزالله مکاریان فرزند مرحوم حسینعلی بشناسنامه شماره حذف شده صادر حذف شده متولد ١٣١٨ شغل کاسب آدرس خیابان حذف شده منزل شخصی دکان خیابان حذف شده. ٧– دکتر عنایت‌الله تشکر فرزند مهربان بشناسنامه شماره حذف شده صادر حذف شده شغل پزشک آدرس خیابان حذف شده. ٨– آقای عباس رحمانیان فرزند طاهر بشناسنامه شماره (چون در مسافرت هستند؟) صادر حذف شده متولد ۱۳۰۴ کشاورز آدرس خیابان حذف شده. ٩– آقای دکتر ذکرالله زمینی فرزند مرحوم نصرالله بشناسنامه شماره حذف شده صادر از حذف شده متولد ١٣١٨ پزشک جراح آدرس خیابان حذف شده منزل زینی

توضیح: آقای دکتر ذکرالله زینی بجای آقای پیروز رحمانیان که سابقاً عضو محفل بودند و اخیراً بعلّت انتقال شغل بطهران رفته‌اند انتخاب شده‌اند.

سؤال ٢ توضیح در مورد انواع جلساتی که در حال حاضر برقرار میگردد.

سؤال ٣ زمان مکان تعداد نفرات شرکت کننده در جلسات.

جواب ٢ و ٣- محفل روحانی مرکب از نه ٩ نفر فوق‌الذکر – زمان هر موقع لازم باشد – مکان سیّار در منزل یکی از اعضا – وظیفه رسیدگی بامور روحانی و اخلاقی جامعه بهائی گنبد کاوس و مشکلات افراد جامعه و کمک و مساعدت مستمندان و حفظ و صیانت روحانی افراد جامعه از آلودگی‌های اخلاقی و از دخالت در امور سیاسیه و عدم عضویت در احزاب و تشویق بهائیان بانجام فرایض عبادتیه و ترغیب آنان بآداب و اصول اخلاقی و اطاعت از دولت و حکومت.

برای اجرای وظایف فوق در صورت لزوم کمیسیونهائی بنام (لجنه) مرکب از چند نفر از افراد بهائی تشکیل میشود.

هر نوزده ١٩ روز یکبار عائله های بهائی حداکثر پانزده نفر در جلسه بنام جلسه ضیافت بمنظور ملاقات و تلاوت دعا و مناجات بدرگاه خداوند یکتا اجتماع مینمایند. جلسات هفتگی درس اخلاق مرکب از چهار ۴ الی ده ١٠ نفر که یکی از والدین برای آنها از مسائل مختلفه اخلاقی صحبت میکند در رابطه با تهذیب اخلاق. مکان منزل یکی از آنها زمان با توافق بین خودشان. جلسات تذکّر (ترحیم) که هر وقت ضرورت پیدا کند در منزل یکی از بستگان متوّفی منعقد میشود.

سؤال ۴: قبل از تشکیل هر جلسه اطلاعات فوق را در اختیار واحد اطلاعات سپاه قرار دهید.

جواب: سابق بر اینکه حظیرة القدس بهائیان واقع در خیابان حذف شده مصادره نشده بود جلسات در حظیرةالقدس منعقد میگردید و امکان اطلاع دادن بود ولی در حال حاضر زمان و مکان و ترتیب آن پیش بینی شده نمی‌باشد

با تقدیم احترامات فائقه گنبد

[امضا]

٧/١٢/۱۳۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]