[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شمارۀ ۱۲

[تاریخ:] ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۳

 

وزارت کشور

تعقیب شمارۀ ۳ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۳ و ۶ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۳ معروض می‌دارد: روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ که کمیسیون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه تشکیل شده بود، آقای رییس شهربانی به طوری که کتباً تقاضا کرده بودند، راجع به عدّه[ای] بهائی که اخیراً در قم سکونت و موجب شکایت اهالی شده، مذاکره نمودند. آقای دادستان اظهار کردند: من در تهران با جناب آقای وزیر دادگستری راجع به این اشخاص صحبت نموده، فرمودند: در کمیسیون مطرح شود. حالیه که آقای رییس شهربانی در این خصوص پیشنهاد نمودند، برای این‌که جلوگیری از پیش‌آمد سوئی بشود، موافقم که این اشخاص به شهرستان خودشان یا به هر محلّی که خودشان می‌خواهند، شهربانی روانه نماید و آنهایی که در ادارۀ شرکت نفت و راه‌آهن و یک نفر هم که مترجم نیروی متّفقین می‌باشند، با مذاکره به ادارات نام‌برده، به شهرستان دیگر منتقل شوند. کمیسیون موافقت نمود. اینک یک برگ صورت‌مجلس تقدیم، مستدعی است مورد تصویب واقع گردد.

 

فرماندار شهرستان قم، [ امضاء: اعظم‌رکنی]

 

[دستنوشته ۱:] سیاسی، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۳.

[دستنوشته ۲:] [ مهر: ثبت دفتر کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۸۰۸، تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۳].

[دستنوشته ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۴۹۹، تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۲۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]