[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی

سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی

استان مازندران

تاریخ: ۵ دی ۱۳۶۰

شماره: ۲۳۶۰

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

مرکز آموزش فنی و نیروی انسانی شهرستان بابل

ضمن ارسال و رونوشت نامه شماره ۱۰۵۴۴ - ۲۳ آذر ۶۰ مدیریت اجرائی آموزش در مورد تعطیل نمودن آموزشگاه کیمیا به مدیریت خانم شمسی جهان نیکانپور که از فرقه بهائیت بوده شایسته است چنانچه موارد مشابهی مشاهده گردید مراتب را سریعاً بمدیریت استان اطلاع دهید.

محسن پناهی

سرپرست مدیریت آموزش فنی و نیروی انسانی استان مازندران

رونوشت جهت اطلاع و اقدام به آموزشگاه آرایش کیمیا ارسال میگردد.

محسن یداله زاده

[امضا]

مدیریت سرپرست مرکز آموزش و نیروی انسانی شهرستان بابل

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]