[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۵/۱۰/۱۳۶۰

شماره ۲۳۶۰

پیوست

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 وزارت کار و امور اجتماعی

سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی

 استان مازندران

 بسمه تعالی

مرکز آموزش فنی و نیروی انسانی شهرستان بابل

ضمن ارسال و رونوشت نامه شماره ۱۰۵۴۴-[تاریخ:] ۲۳/۹/۶۰ مدیریت اجرائی آموزش در مورد تعطیل نمودن آموزشگاه کیمیا به مدیریت خانم شمسی جهان نیکان پور که از فرقه بهائیت بوده. شایسته است چنانچه موارد مشابهی مشاهده گردید مراتب را سریعاً به مدیریت استان اطلاع دهید.

محسن پناهی

 سرپرست مدیریت آموزش فنی و نیروی انسانی استان مازندران

 

رونوشت جهت اطلاع و اقدام به آموزشگاه آرایش کیمیا ارسال می‌گردد.

 محسن یدالله زاده [امضا]

سرپرست مرکز آموزش فنی و نیروی انسانی شهرستان بابل

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]