[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] بانک سپه

به: خانم ژاله مهاجرین

از: اداره کارگزینی

موضوع: تسویه‌حساب

 

بسمه‌تعالی

 

تاریخ: ۲۳ تیرماه ۱۳۶۲

شماره: ۷۹۶۰

پیوست: -----

 

چون برابر ابلاغ شماره ۷۳۹۴ مورخ ۱۳ تیرماه ۶۲ به خدمت شما در بانک خاتمه داده شده بنابر این خواهشمند است جهت تسویه‌حساب در اسرع وقت به این اداره مراجعه فرمائید. م

 

اداره کارگزینی

[امضا]

 

شرکت سهامی با سرمایه هشت میلیارد ریال تماماً پرداخت شده شماره ثبت ۴۲۹۳ تلگرافی، سپه بانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]