[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

ادارهٴ کل منابع طبیعی استان کردستان

ادارهٴ منابع طبیعی شهرستان سنندج

 

بسمه تعالی

تاریخ : ٣٠ بهمن ١٣٩٠

شماره: ١۴٢١

پیوست: -----

 

به: دادیاری شعبه دوم اجرای احکام کیفری

از: پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آب‌خیزداری شهرستان سنندج

با سلام

احتراماً عطف به دستور شماره ٨٩١٣٩۵- ٢۵ دیماه ١٣٩٠ در خصوص خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی شده تحت تصرف آقای عزت الله گونیای [گونیایی] در روستای در‌بنده در منطقه مشهور به (زیارتگاه گورکان) به استحضار می‌رساند ماٴمورین این پاسگاه در معیت نماینده محترم اداره منابع طبیعی و آبخیز‌داری شهرستان سنندج به محل عزمیت [عزیمت] نموده و محکوم علیه در محل حضور نداشت و مفاد حکم رفع تصرف صادره برای اعضای شورای اسلامی قریه مرقوم و معتهدین [معتمدین] و ریش سفیدان محلی قرائت گردید. ضمناً حاضرین در محل از امضاء صورت جلسه رفع تصرف خودداری نموده‌اند. لذا مراتب به پیوست یک برگ صورت جلسه تنظیمی در محل جهت استحضار و اوامر مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد.

فاتحی [امضاء]

٢٠ آذرماه ١٣٩٣

رئیس پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان سنندج

[مُهر] اداره کل منابع طبیعی استان کردستان

 

رونوشت: پاسگاه ویژه منابع طبیعی سنندج

- واحد حقوقی

- یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان کردستان

[مُهر] رونوشت برابر اصل است – مدیر دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان سنندج

[امضاء روی مُهر]

 

[تمبر] دادگستری جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]