[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز‌داری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیز‌داری استان کردستان

اداره منابع طبیعی و آبخیز‌داری شهرستان سنندج

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱/۷۸ /۳۷۲۶

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

پیوست: ندارد

 

"تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۳ آماده دریافت گزارشات مردمی"

دادیاری محترم شعبهٴ اول اجرای احکام کیفری سنندج

موضوع: خلع ید عزّت‌الله گونیائی

با سلام

احتراماً در اجرای دستور شماره ۹۳۰۷۸۷ مورّخه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۲ در خصوص خلع ید و رفع تصّرف اراضی ملّی شده تحت تصّرف آقای عزّت‌الله گونیائی فرزند محمّد حسن در روستای دربنده در منطقه مشهور به (زیارتگاه گورکان) به استحضار می‌رساند، ماٴمورین این پاسگاه در معیّت نماینده محترم اداره منابع طبیعی و آبخیز‌داری شهرستان سنندج به محلّ عزیمت نموده و محکوم علیه در محلّ حضور نداشت و مفاد حکم رفع تصّرف برای شاهدین و ریش سفیدان محلّی قرائت گردید. ضمناً حاضرین در محلّ از امضاء صورت جلسه رفع تصّرف خودداری نمودند. لذا مراتب به پیوست یک برگ صورت جلسه تنظیمی در محلّ جهت استحضار و اوامر مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد./ب /۲۳

فرزاد حسینی [امضاء]

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز‌داری شهرستان سنندج

 

رونوشت به:

اداره کلّ منابع طبیعی و آبخیز‌داری استان کردستان

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]