[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج

 

شماره: ٣۵٢

پیوست: -----

 

شعبه محترم دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره ٨٩١٣٩۵ – ١۶ بهمن ١٣٨٩ در خصوص خلع ید زمین تحت تصرف آقای عزّت الله گونیائی فرزند احمد قریه دربنده، (زیارتگاه گورکان) به استحضار می‌رساند بنابر مراجعه چندین باره مأمورین این پاسگاه به محل مورد نظر متاسفانه متهم در محل حضور نداشته و با توجه به تحقیقات بعمل آمده مشخص گردید که نامبرده ساکن استان تهران می‌باشد لذا به علت عدم حضور متهم حکم رفع تصرف اجرا نگردید لذا مراتب به پیوست یکبرگ صورت جلسه تنظیمی در محل جهت هر گونه دستورات بعدی به حضور ارسال می‌گردد.

 

رئیس پاسگاه شهرستان سنندج

[مُهر و امضاء]

 

رونوشت:

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج

[ناخوانا] حقوقی جهت اطلاع

 

[چندین مهر در ذیل نامه]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]