[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری کل استان مازندران

 

«فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا»

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

دادنامه

 

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۱۰۱۰۲۵

تاریخ تنظیم: ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۱۹۹۲۱۰۰۱۵۵

شماره بایگانی شعبه: ۹۰۰۷۳۲

 

پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۱۹۹۲۱۰۰۱۵۵ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۱۵۱۶۱۰۱۰۲۵

تجدیدنظر خواه‌ها:

۱- آقای روح‌‌الامین عالی ایولی فرزند محمدنبی ۲- آقای عوضعلی اکبری ۳- آقای پرویز جزبانی فرزند محمدقائم ۴- آقای فرج‌اله نعیمی ایولی فرزند فضل‌اله ۵- سید صرالله حسینی فرزند سید ذاکر ۶- آقای جهانبخش موفقی ایولی فرزند عین‌اله ۷- آقای سعادت روحانی فرزند ذکراله ۸- آقای تولی [ناتولی] درخشان ۹- آقای حرالله نعیمی ۱۰- آقای نجات‌اله لقائی فرزند حسین ۱۱- آقای علی جزبانی ۱۲- آقای سیدعلی صادقی ایولی ۱۳- آقای قوام‌الدین ثابتیان فرزند فضل‌اله ۱۴- آقای عطااله موفقی ایولی فرزند کریم‌اله ۱۵- آقای فرامرز مقدسی روحانی فرزند رحمت‌الله ۱۶- خانم افسانه موفقی فرزند محمدحسین ۱۷ – آقای روح‌الله روحانی فرزند وجیه‌الله ۱۸- آقای شهاب ثابتیان فرزند مسیح‌اله ۱۹- آقای ریاض‌الله ثابتیان فرزند ضیاءالله ۲۰- آقای جمال موفقی با وکالت آقای توکل فرج‌پور کردآسیابی فرزند موسی به نشانی استان مازندران – شهرستان قایم شهر – قائم شهر خیابان بابل – کوچه پرورش روبروی بن بست دوم و آقای حسین صدیق تنکابنی فرزند یوسف به نشانی استان مازندران – شهرستان ساری – شهر ساری – خیابان قارن – مجتمع تجاری کسری – ط ۱ – دفتر وکالت صدیق

۲۱- آقای علی احمدی به نشانی [حذف شده]

۲۲- آقای عزیزالله موفقی ایولی ۲۳ – آقای نصیر الدین نوبخت ۲۴ – آقای حسین ثابتیان همگی به نشانی [حذف شده]

۲۵- روشن موفقی فرزند محمدحسین

۲۶- آقای کمال‌الدین اکبر ایولی فرزند عبدالعلی با وکالت آقایان صدیق تنکابنی و توکل فرج پور کردآسیابی فرزند موسی به نشانی استان مازندران – شهرستان قایم شهر – قایم شهر – خیابان بابل – کوچه پرورش روبروی بن بست دوم

۲۷- علی پیری به نشانی [حذف شده]

 تجدیدنظر خوانده‌ها:

۱- آقای فیض‌اله اسمعیلی ایولی فرزند یداله ۲- آقای منصور لیالی ایولی فرزند غنی ۳- آقای نادعلی فلاح پور ایولی فرزند محمد با کارشناس حقوقی معرفی شده توسط دفتر حمایت حقوق و قضایی ایثارگران آقای حامد عبادی فرد به نشانی ساری دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران استان مازندران و با وکالت آقای سید محمود صیادمنش شیاده فرزند سیدمعصوم به نشانی استان مازندران – شهرستان آمل – آمل – خ امام رضا (ع) – رضوان ۱ /۱۴ – قدیر هفتم – ساختمان رجال – طبقه اول

۴- آقای غفار آهنگری به نشانی – بخش کلیجان رستاق شهرستان ساری - ساری

۵- آقای اسماعیل عمادی ۶- آقای مجتبی درخشان همگی به نشانی ایول

۷- آقای سیدجلال موسوی به نشانی استان مازندران – شهرستان ساری – ساری – ساری- لسانی – ک شهید تقوی – اولین آپارتمان – سمت چپ – ط دوم

۸- آقای صفرعلی اسماعیلی فرزند یدالله ۹- آقای سیدجواد درخشان فرزند سیدمحمود با کارشناس حقوقی معرفی شده توسط دفتر حمایت حقوق و قضایی ایثارگران آقای حامد عبادی فرد به نشانی ساری – دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران استان مازندران

۱۰- آقای اصغر آهنگری به نشانی- بخش کلیجان رستاق شهرستان ساری – روستای ایول

۱۱- آقای هادی شیخانی به نشانی – بخش کلیجان رستاق شهرستان ساری -ا

تجدیدنظر خواسته: دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش کیاسر

 

رأی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقایان و خانم‌ها عطااله موفقی فرزند کریم‌اله و روشن موفقی فرزند محمدحسین و عزیراله موفقی ایولی فرزند ذبیح و سید صراله حسینی فرزند سید ذاکر و نصیرالدین نوبخت فرزند سبع و علی احمدی فرزند یوسفعلی و علی پیری فرزند طهوراله [ظهورالله] و حسین ثابتیان ایولی فرزند نصرت‌اله و عوضعلی اکبری فرزند علی اصغر و روح‌الامین عالی فرزند محمد و سعادت روحانی فرزند ذکراله و سیدعلی صادقی ایولی فرزند سیدمهدی و تولی [ناتولی] درخشان و فرامرز مقدسی روحانی فرزند رحمت‌اله و عطاءاله موفقی فرزند قدرت‌اله و فرج‌اله نعیمی و حراله نعیمی و افسانه موفقی فرزند محمدحسین و شهاب ثابتیان فرزند مسیح اله و روح‌اله روحانی فرزند وجیه‌اله و پرویز جزبانی فرزند محمد و جهانبخش موفقی فرزند عین‌اله و قوام‌الدین ثابتیان فرزند فضل‌اله و ریاض‌اله ثابتیان فرزند ضیاءاله و نجات‌اله لقائی  فرزند حسین و علی جزبانی فرزند محمدمهدی و جمال موفقی فرزند محمد و کمال‌الدین اکبری فرزند عبدالعلی با وکالت آقایان صدیق تنکابنی و توکل فرج‌ پور نسبت به دادنامه شماره ۳۳۷ – ۹۰۰۹۹۷ مورخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش کیاسر که متضمن برائت آقایان ۱- صفرعلی اسماعیلی فرزند یداله ۲- فیض‌اله اسماعیلی فرزند یداله ۳- نادعلی فلاحپور فرزند محمد ۴- سیدجواد درخشان فرزند سیدمحمود ۵- منصور لیالی فرزند غنی ۶- سید مجتبی درخشان ایولی فرزند سیدعلی نقی ۷- علی‌اصغر آهنگری فرزند غفار ۸- سیدهادی حسینی ۹- سیدجلال موسوی ۱۰- سیداسماعیل عبادی ۱۱- رحیم لیالی بابت بزه تخریب بیش از ۵۰ واحد مسکونی و تصرف عدوانی و تحمیل فروش و واگذاری اراضی است، وارد و موجه نمی‌باشد چرا که از ناحیه تجدیدنظر خواهانها و وکلای مدافع آنها ایراد و اعتراض موثری که به اساس و مبانی رأی لطمه و خدشه‌ای وارد نماید بعمل نیامده و رأی موصوف با توجه به محتویات پرونده و دلایل منعکس در آن و مبنای استدلال و احکام صادره از اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در استان مازندران و دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر ضبط و مصادره اموال و اراضی مورد ادعا تجدید‌نظر خواهانها (شکات) به نفع اهالی روستای ایول بخش چهار دانگه ساری حکم به عدم مشروعیت اموال بجا مانده به موجب دادنامه قطعی ۴۵۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ صادره از شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بنحو صحیح صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز خالی از اشکال و منقصت موثر قانونی است. لذا این دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی نامبردگان رأی تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رأی صادره به تجویز ماده ۴۴۳ قانون مرقوم قطعی است%

 

شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

مستشار دادگاه: همت‌اله نادی بابایی

رئیس دادگاه: محمدصادق سواد کوهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]