[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۵۱۶؛ تاریخ ثبت: ۲۰/۳/۲۳؛ محرمانه

 

وزارت کشور

گزارش تلگرافی ادارۀ پست و تلگراف اصفهان که به وسیلهٴ وزارت پست و تلگراف رسیده حاکی است از چند ماه قبل قریب صد نفر بهائی به شهرضا آمده، متوقّف شده‌اند. اخیراً بین آنها و اهالی نزاع واقع شده، چند روز قبل به کسبه دستور داده بودند چیزی به آنها نفروشند. فرماندار محلّ اقدام و جلوگیری کرده. همه روزه هم زد و خورد بین آنها و اهالی می‌شود. دستور فرمایید مأمورین شهربانی از این پیش‌آمدهای خلاف انتظار جلوگیری نموده، نتیجه را گزارش دهند.

نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]