[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ دفتر؛ شمارۀ: ۱۴۳۸/۱۲۷۶/۱؛ تاریخ: ۹/۲/۲۳؛ محرمانه

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش شمارۀ ۳۵ شهربانی زاهدان راجع به تشکیل جمعیّت صاحب‌الزّمانی لفّاً ایفاد می‌گردد، دستور داده شد منظور حقیقی آنان را کشف و گزارش دهند.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس جهان‌بانی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۶۳۵، تارییخ: ۱۰/۲/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی، ۱۰/۲.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۹۸۴، تاریخ: ۱۲/۲/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۴:] از فرماندار سؤال کنید منظور آنها چیست. ۲۳/۲.

[حاشیهٴ ۵:] فعلاً تا وصول گزارش و تحقیقات شهربانی بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]