[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت امور خارجه، ادارۀ دفتر محرمانه؛ شمارۀ: ۱۰۰۵؛ به تاریخ: ۱۶  خرداد  ۱۳۲۳؛ پیوست: دارد؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش سفارت شاهنشاهی در بغداد متضمّن ترجمهٴ روزنامه‌های عراق راجع به جشن صدمین سال ظهور بهائی برای استحضار خاطر مبارک، به پیوست تقدیم می‌گردد.

معاون کلّ وزارت امور خارجه، محمّدعلی همایون‌جاه، [ امضاء ]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور نوشته شود. ۱۹  خرداد  .

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ: ۵۴۸ – ۲۷  خرداد  ۲۳.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]