[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

(شرکتهای مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی)

فرم ع- ۲۷ (۵۴-۴۱) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-نام شرکت دولتی: شرکت سهامی عام نساجی مازندران

۲- کد شرکت:

۳- شماره مستخدم: [حذف شده]

۴- نام آقای: لطف‌الله

۵- نام خانوادگی: عالی ایولی

۶- نام پدر: محمد نبی

۷- شماره شناسنامه و محل صدور.

شمار شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان: ساری استان /فرمانداریکل: مازندران

۸- محل تولد: [حذف شده]

۹- تاریخ تولد: روز: ۷ ماه: آبان سال: ۱۳۲۶

۱۰- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی. ششم متوسطه طبیعی

۱۱- عنوان شغل مستمر: مسئول تنظیم اسناد

۱۲- شماره شغل مستمر: ۲۲۲

۱۳- رسته: اداری و مالی رشته: حسابدار طبقه: سه

۱۴- گروه: شش

۱۵- پایه: هفت

۱۶- واحد سازمانی: امور مالی

۱۷- محل خدمت: شهرستان: [حذف شده] استان / فرمانداریکل: مازندران

۱۸- نوع حکم: ترفیع

۱۹- شرح حکم:

۱-در اجرای ماده ۱۶ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی یک پایه ترفیع استحقاقی اعطاء و از تاریخ اجرای این حکم به هفت گروه شش ترفیع میبابد.

۲- حق بیمه برابر قانون تأمین اجتماعی کسر و بصندوق بازنشستگی مربوطه واریز میشود.

۳- با صدور این حکم، حکم شماره ۲۴۸۷۵– ۲۸ اسفند ١٣۵۹ لغو میشود.

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف -حقوق پایه گروه ۲۹۴۰۰ ریال

ب- مجموع مزایای موقت شغل – مزایای شغل ۱۹۰۵۰ ریال

ج – فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی ۴۷۰۴ ریال

جمع: ۵۳۱۵۴ ریال

۲۱- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) پنجاه و سه هزار و یکصد و پنجاه و چهار ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار مربوطه قابل پرداخت است.

۲۲- تاریخ اجرای حکم: ۶ دی ١٣۵۹

۲۳ – تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۷ تیر ١٣۶۰ شماره: ۴۹۶۰

۲۴ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: مرتضی دانائی

عنوان شغل: مدیر عامل

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]