[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره-----

ضمیمه-----

 

از ستاد لشکر ۶ مشهد آجودانی

شماره ١٣٠/۲۰۲۶۰ [تاریخ:] ١٢  آبان  ۴۴

 

در باره گروهبان دوم مهندس عزت‌الله فغان

بازگشت به ۱۲۴/۲۳۶۸ -[تاریخ:] ۱۵/٧/۴۴ و ۱۲۶/٢٣٩٨ [تاریخ:] ٣  آبان  ۴۴ مراتب بعرض تیمسار

فرماندهی لشکر رسید مقرر فرمودند در صورتیکه تقاضای ملاقات حضوری درجه‌دار نامبرده بالا به ترفیعش می‌باشد چون مشارالیه دارای مسلک بهائی است در مورد ترفیع وی اقدامی مقدور نیست.

از طرف رئیس ستاد لشکر ۶ مشهد سرهنگ ستاد دریائی

سرهنگ عبادی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]