[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری مشهد

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

نیایش کلید رحمت و وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است. پیامبر اکرم (ص)

فرماندهی محترم ژاندارمری خراسان

با احترام بانو امیه اله رضوانی که وابسته به فرقه بهایئت میباشد اعلام نموده که برادرش طرازاله رضوانی فوت نموده بدینوسیله معرفی میشود. خواهشمند است دستور فرمایند در نقطه دورافتاده و غیر مشخص بدون نصب علائم مشخصه نسبت به دفن متوفی اقدام نماید.

شهردار مشهد

صابری فر [امضا]

 

رونوشت به بانو امیه اله رضوانی عطف بنامه مورخه ۱۹ آبان ۶۱

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۷۳۲۷ / ۴– [تاریخ:] ۱۹ آبان ۶۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]