[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ----- ماه: -----۱۳۲

شماره: -----

پیوست: ------

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

وزارت دادگستری

رونوشت نامه شماره ۸۶۱۱ دفتر مخصوص شاهنشاهی با عين عريضه تقدیمی نعمتزاده به پیشگاه مبارك ملوکانه در خصوص تعقیب قاتل دکتر سلیمان برجیس تلواً ارسال می گردد. دستور فرمایند نتیجه رسیدگی و اقدامی که در این باب بعمل آمده است اشعار دارند.

نخستوزیر

 

[یادداشت دستنویس در پائین نامه]

موضوع تحت تعقیب است و تحقیقات مقدماتی خاتمه یافته و قرار است متهمین را برای ادامه دادرسی به تهران بیاورند چند روزی بماند تا نتیجه کار معلوم شود.

[امضا]

۸ اسفند ۱۳۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]