[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۱۰۹۱۰

شماره خصوصی: ------

جزوه دان: ------

پرونده: ------

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: ملک

تاریخ نوشتن: ----- ماه:-----

تاریخ پاکنویس: ۱۶ مهر

تاریخ ثبت: ۱۷ مهر ۱۳۲۳

وزارت دربار شاهنشاهی

عطف بنامه شماره ۲۵۹۴ - ۲۲ شهریور ۱۳۲۳ متضمن عرضحال تقدیمی عبدالحسین نادری در دادخواهی از قتل فرزندش رحمتالله [ناخوانا] برای رسیدگی و تعقیب محرکین واقعه شاهرود اقدامات مؤثری بعمل آمده و از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری بوسیله اعزام بازرس نیز اقدام شده است بمحض وصول گزارش از وزارتخانههای مربوطه نتیجه اقدامات برای اطلاع وزارت دربار شاهنشاهی اعلام خواهد گردید.

نخست وزیر

دبیران

[امضا]

۱۳ مهر ۱۳۲۳

 

[امضا]

۱۵ مهر ۱۳۲۳

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]