[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] شیر و خورشید

شهربانی کل کشور

(تلفن -----)

 

از: -----

به: -----

موضوع: -----

 

شماره: ۱۹-۱-۱۴۵

تاریخ: ۲۰ شهریور ۵۲

پیوست: -----

 

سرکار ستوانیکم ناصر خردمندان

در این موقع که طبق امریه صادره بشغل دیگری منصوب میشوم لازم میدانم مراتب سپاس و قدردانی خودم را نسبت بخدمات ارزنده‌ای که شما در خلال مدت خدمت در این اداره انجام داده‌اید ابلاغ نمایم.

رجاء واثق دارم شما که با این صداقت کاری و تحرک بسازمان خود عشق میورزید و پیوسته در جهت اهداف عالی آن تلاش میکنید در هر شغل و مقامی که باشید موفق خواهید بود. از خداوند متعال مسئلت آن را دارم که بشما سلامت و توفیق بیشتر عنایت فرماید.

 

رئیس اداره تشخیص هویت – سرتیپ افتخار زاده

[امضا]

گیرنده:

ریاست اداره کارگزینی جهت انعکاس مراتب در پرونده خدمتی ایشان ۵۵۵۱/۱ شمار ه کارگزینی.

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۳۰

۱۳۰ - ۱

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]