[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران

(تلفن -----)

 

شماره ۱۴-٠٣-٧٠١

تاریخ ١٣   اسفند  ۵۸

پیوست

از: پایگاه هفتم مستقل شکاری (پرسنلی. افسران)

به: تیمسار فرماندهی نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران (معاونت اداری افسران)

موضوع: ستوان ٢ آجودانی خلیل هنرور

بازگشت بامریه شماره ۴-٠٣-٧٠١/الف – [تاریخ:] ١٢  اسفند       ۱۳۵۸

١– افسر نامبرده بالا پس از بیست سال و ۴ ماه خدمت صادقانه در نیروی هوائی باستناد امریه شماره بازگشتی بدلیل داشتن دین غیررسمی از تاریخ ١   اسفند  ۵۸ از خدمت اخراج گردیده است.

٢– برابر سوابق موجود در پرونده پرسنلی و گواهی روساء و فرماندهان قبلی و فعلی و حتی همکاران وی مشارالیه شخصی است منضبط، ساعی، مؤمن بانقلاب اسلامی و مؤمن به شغل و حرفه خود که امور محوله را چه پیش از بثمر رسیدن انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروی انقلاب اسلامی بنحو احسن انجام داده و حتی در مواقع ضروری بدون هیچگونه پاداشی داوطلبانه تا پاسی از شب بخدمت مشغول بوده مضافاً اینکه کوچکترین تبلیغی نسبت بمرام خود در این یگان ننموده و حتی اکثر همکاران از دین او اطلاعی نداشته‌اند.

٣– استدعا میشود مقرر فرمائید با نگرش بمراتب فوق و لایحه قانونی الحاق یک تبصره بقانون منع استخدام کسانیکه متدین بکی از ادیان رسمی نیستند که طی شماره ۹۶–٢٢/٠٢–۴۰۲– [تاریخ:] ۴   اسفند  ۵۸ از طریق دایره طرح و قوانین آن معاونت باین یکان ابلاغ گردیده نسبت به بازنشستگی افسر مذکور اوامر شایسته صادر و بهره را امر بابلاغ فرمایند. ه

جانشین سرپرست عهده‌دار وظایف فرمانده پایگاه هفتم شکاری – سرهنگ خلبان دانشمندی

[امضا]

سرهنگ صادق‌پور

۵-٠١-٠٩-ن (ب)

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]