[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

٩خرداد ۱۳۶۰

ریاست محترم شهرداری زاهدان

 

احتراماً:

تقاضا میگردد دستور فرمائید با توجه به کثرت افراد جامعه بهائیان زاهدان قطعه زمینی مناسب جهت احداث گورستان در اختیار این جامعه قرار دهید.

ضمناً همانگونه که مستحضرید گورستان سابق بهائیان زاهدان که زمین آن از طرف شهرداری واگذار گردیده بود بعلت قرار گرفتن در داخل شهر به دستور دادستانی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واگذار گردیده است.

با رجای تائید

 

جامعه بهائیان زاهدان

[امضا]

 

بنام خدا

 

جناب آیت [الله] عبادی – جناب آقای مولوی عبدالعزیز

ضمن سلام با توجه بمذاکرات قبلی در صورتیکه صلاح باشد و مورد تائید آنجناب است بفاصله یک کیلومتر از گورستان-دید برای این منظور اقدام گردد.%

شهردار با جوری

[امضا]

٩خرداد ۶۰

 

فاصله از یک کیلومتر باید اضافه باشد حداقل به چهار کیلومتر اضافه [ناخوانا] باشد.

مولوی عبدالعزیز

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی ، شماره و تاریخ در حاشیه بالای صفحه]

۸۹۴۱/-١

١٠خرداد ۶۰

[یادداشت دستنویسی در حاشیه پائین صفحه]

آقای انور رخشانی – [ناخوانا]

دو پرونده مربوط پس از مشخص شدن زمین بایگان شود.

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]