[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

٨ اسفند  ۱۳۶۳

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

 

جناب برادر اشراقی

محترماً باستحضار میرسد: عطف به حکم شماره٩٣.١٣/-۴ مورخ ۲۵ اسفند  ۶۳ باینجانب عبدالشوقی تبیانی فرزند چراغعلی اعلام گردیده که اموال منقول و غیر منقول بنفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره گردیده.

اخیراً در تاریخ ١ اسفند  ۱۳۶۳ تلفن منزل مسکونی که شانزده سال است در آن ساکن میباشم از طرف تبصره ٨٢ قطع گردیده است و ضوابط شورای عالی قضائی که منزل مسکونی و محل کار جزو مستثنیات میباشد رعایت نگردیده –

لذا بدینوسیله تقاضای رسیدگی و دستور مقتضی جهت وصل تلفن فوق‌الذکر را از آن مقام عالی دارم –

با تقدیم احترامات عبدالشوقی تبیانی

[امضا]

 ٨ اسفند  ۱۳۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]