[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۴۵۰

اداره: -----

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۴۴

ضمیمه: ۱

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت راه

 

اداره کارگزینی وزارت راه

موضوع: اعاده کارت استخدامی آقای مهرنوش طلائی

عطف بنامه شماره ۲۴۸۷۸- ۲۲ تیر ۴۴ و پیرو ۱۱۵۹- ۲۳ تیر ۴۴ اشعار میدارد. چون در تنظیم کارت استخدامی آقای مهرنوش طلائی کارمند این اداره اشتباهی رخ داده. علیهذا خواهشمند است دستور فرمایند کارت مزبور عودت داده شود تا پس از اصلاح و تکمیل آن ارسال گردد.

رئیس کل آمار و بررسیها – مهندس خلیقی

 

رونوشت برابر اصل است

 

دبیرخانه کارگزینی ۲۹۴۴۸

۲۳ مرداد ۴۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]