[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

بسمه تعالی

تاریخ ۹ مهر ۶۰

شماره ۱۸۰۰ / ۱۰۰ /

پیوست -----

 

شرکت نونهالان

برادر محسنی

 

مقتضی است مبلغ یکصد میلیون ریال طی چک بانکی در وجه بنیاد مستضعفان به حساب جاری شماره ۹۰۰ به صادرات شعبه ۱۰۵۴ واریز نمائید. % ک

 سرپرست بنیاد مستضعفان

محمود کریمی نوری

[مهر رسمی]

بنیاد مستضعفان

دفتر ریاست

[امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره [ناخوانا]

تاریخ روز ۱۱ ماه مهر سال ۱۳۶۰

 

آدرس – [آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]