[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

٢١ مهر ۱۳۶۲

دادستانی انقلاب اسلامی مرکز ((اوین))

 

پیرو نامه مورخه ١٣ شهریور۱۳۶۲  و عطف به نامه شماره ۱۵۰۰۹/-٩ مورخه ١٠ مهر ۱۳۶۲ دفتر ریاست جمهوری راجع به استخلاص دو فرزندم بنام ملوک خادم و توران خادم مستدعی است مقرر فرمایید هر چه زودتر اقدام مقتضی بعمل آمده و این کمینه پیر ناتوان را از تنهائی و نگرانی نجات بخشید

در انتظار مراحم ریاست دادستانی انقلاب اسلامی

شمسی خادم

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]