[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۶ دی ۱۳۶۵

مقام محترم شورای عالی قضائی کل کشور جمهوری اسلامی ایران

 

محترماً اینجانب شمسی خادم پیرزن ناتوان ۹۰ ساله که دخترم بنام ملوک خادم فرزند موسی ۶۸ ساله که یگانه پرستار نگهداری من میباشد بدون مرتکب جُرمی از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۲ در ندامتگاه اوین زندانی میباشد تقاضا دارم امر و مقرر فرمائید به پرونده ایشان رسیدگی نموده و با آزادیش این کمینه ناتوان در آخرین دقایق زندگی چشمم به دیدارش روشن شده و با خاطر آسوده دعا گوی عمر آنحضرت باشم.

کمینه ضعیفه – شمسی خادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]