۶ دی ۱۳۶۵

مقام محترم شورای عالی قضائی کل کشور جمهوری اسلامی ایران

 

محترماً اینجانب شمسی خادم پیرزن ناتوان ۹۰ ساله که دخترم بنام ملوک خادم فرزند موسی ۶۸ ساله که یگانه پرستار نگهداری من میباشد بدون مرتکب جُرمی از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۲ در ندامتگاه اوین زندانی میباشد تقاضا دارم امر و مقرر فرمائید به پرونده ایشان رسیدگی نموده و با آزادیش این کمینه ناتوان در آخرین دقایق زندگی چشمم به دیدارش روشن شده و با خاطر آسوده دعا گوی عمر آنحضرت باشم.

کمینه ضعیفه – شمسی خادم