[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سه‌شنبه ۶ بهمن ١٣۶۶

بسمه تعالی

 

ریاست محترم دفتر هیئت عفو امام

موضوع- زندانی ملوک خادم فرزند موسی اوین دفتر ۲۱۶ سالن ۳ اطاق ۱۰۷

محترماً به عرض می‌رساند کمینه شمسی خادم مادر پیر ۹۱ ساله ملوک خادم که یگانه پرستار نگهداری من بوده از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۲ زندانی می‌باشد. اینک بفرموده حضرت امام خمینی که دستور عفو زندانی‌ها را اعلام فرموده‌اند موقع را مغتنم شمرده از حضور قائم‌مقام رهبری حضرت آیت العظمی منتظری استدعای عاجزانه دارم امر و مقرر فرمایند به پرونده نامبرده فوق رسیدگی نموده و با آزادیش این کمینه ناتوان در آخرین دقایق زندگی چشمم به دیدارش روشن شده و با دعاگوئی از ارواح پاک مؤمنین و مقدسین دوام و بقاء حضرتش و متصدیان امور را خواستار باشیم.

کیمنه ناتوان – شمسی خادم

 

نشانی – تهران [آدرس]

 

نشانی – قم جاده قدیم اصفهان مدرسه عالی و قضائی رئیس دفتر – هیئت عفو امام

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]