[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

یادداشت

 

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۶۵

شماره: -----

 

آیت‌الله جناب آقای موسوی اردبیلی- دادستان کل کشور

 

لطف و مراحم جنابعالی کمینه شمسی خادم پیرزن ناتوان ۹۰ ساله را بر آن داشت که تقاضای مشروحه ذیل را به عرض آن دادستان محترم برسانم. دخترم ۶۸ ساله بنام ملوک خادم فرزند موسی که از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۲ زندان بوده و اکنون در بند ۳ زندان اوین زندانی است امر و مقرر فرمائید به پرونده نامبرده رسیدگی و با آزادیش این ضعیفه ناتوان را در آخر حیات به زیارتش شاد و مسرور نموده و از ارواح پاک مؤمنین و مقدسین دوام و بقاء آن ریاست محترم و متصدیان امور را خواستار باشم.

 

کمینه ضعیفه- شمسی خادم

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]