[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۷ آبان ۱۳۲۴

 

دفتر نخست وزیری

آقای عطاءالله فروتن یکی از دوستان این جانب، مقیم گلپایگان شرح تظلّم‌آمیزی در تعقیب عرض‌حال تلگرافی خود مورّخهٴ ۳۰/۷/۲۳[۱] خطاب به مقام محترم نخست وزیری نگاشته که جوفاً از لحاظ شریف می‌گذرد. خواهشمندم لطفاً مقرّر فرمایند دستور اکید جهت رسیدگی به امر و احقاق حقّ متظلّم و مجازات متجاوز به عمل آمده و از نتیجه، بنده را مستحضر سازند. باعث امتنان خواهد بود. با تقدیم احترامات فائقه.

[ امضاء، احمد صمیمی؟ ]

نشانی: خیابان شاه، کوچه لاله.

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای فخرایی، اقدام نماید. ۱۷/۸.

[حاشیهٴ ۲:] ادارۀ بایگانی، به سابقه مراجعه و نامهٴ شمارۀ ۱۶۲۴۲ – ۶/۱۰/۲۳ را ضمیمه فرمایید. ۱۹/۸/۲۴.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۴۱۱۵، تاریخ: ۱۹/۸/۲۴ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٢- در نسخهٴ اصل: ۳۰/۷/۲۴