[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شاکی

صفحه

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ بازجوئی صورت‌مجلس

شماره

دادخواهان----- داد خوانده----- خواسته----- تاریخ روز----- ١٣ جزوه دان----- پرونده-----

بتاریخ

 

س- خود را معرفی نمائید مفاد تبصره ۱۲۵اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری بشما تفهیم میشود

ج-نام نوراله نام خانوادگی فلاح. [برنجستانکی] فرزند محمد سن ۱۳۲۵شغل و محل کار آزاد باسواد اهل قائم‌شهر ساکن قریه [ناخوانا] بین بابل و قائم‌شهر

از مقررات ماده و تبصره ۱۳۵اصلاحی آئین دادرسی کیفری مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغییر دادم اطلاع میدهم.

س- شکایت خود را مشروحاً با دلایل بیان نمائید: اینجانب از آقای حسین ابراهیم گل فرزند غلامحسین بعلت اینکه فرزندم را بعلت واهی بقتل رسانده است شکایت دارم آنچنانکه خود پاسگاه مستحضر هستند وی به [ناخوانا] متهم و سرباز فراری حسین ابراهیم گل بوده که وی جهت فرار از [ناخوانا] [شروین] را خفه نموده است و همچنین از محمد حسن خانی پسر خاله وی که با وی همکاری نموده است نیز شکایت دارم. تقاضای رسیدگی طبق مقررات از [پاسگاه محترم] دارد.

اضافه مینمایم که [ما به] فرقه بهائیت هستم و شروین نیز تابع آن بوده است.

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]