[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱۹ بهمن ماه ۱۳۵۹ از زندان شهربانی همدان، بند ----- شماره عکس -----.

نام و شهرت فرستنده حسین مطلق آرانی نام پدر شکراله، تاریخ ----- صادره از شعبه

 

حضرت آیت اله جناب ابوالحسن اعلمی حاکم شرع محترم همدان ادام اله بقائه

با نهایت احترام بعرض میرساند:

حسب الامر عین نامه واصله که برای اینجانب ارسال گردیده بود تقدیم و با اغتنام فرصت خاطر شریفتان را تصدیع میدهد. وقتی جنابعالی بر کرسی قضاوت جالس بودید بی اختیار جلوس حضرت امیر مؤمنان بر مسندی باین درجه از اهمیت تداعی گردید زیرا عدالت و تشخیص و اعمال آن بی نهایت خطیر و شرافت اخلاقی بس بزرگ و درکی بی نهایت حساس میخواهد که حقیقت وواقعیت از غیر آن تمیز داده شود. آرامش و حسن خلق و ملاطفت آن جناب در احیان دادرسی که از صفات ممیزه یک قاضی شریف است این امکان را فراهم مینمود تا کوشش لازم برای رفع سوءتفاهمات و تشریح مبهمات بعمل آید.

حضرت آیت اله

هر کسی در دوران عمر رسالتی دارد ولی رسالتی که جنابعالی در این برهه حساس بر عهده دارید مأموریتی بس خطیر و شریف است که بدون تردید می‌تواند تا دوام ملک و ملکوت اثرات آن باقی و برقرار باشد و بدین لحاظ اینجانب صمیمانه امیدوار است که در موقع ابراز رأی روح حقیقی دیانت مقدس اسلام و بزرگی و بزرگ‌منشی و آزادگی و آزاد پروری آن بخصوص به کسانی که با تنگ‌نظری و عمل ناآگاهانه به صفای باطن چنین امر مقدسی لطمه وارد می‌سازند ثابت و محقق گردد و آیندگان بدانند که روح دیانت همواره از بغض و عداوت فارغ و آزاداست و در این رهگذر شخصیت جنابعالی بتواند مصداق جدیدی از "ما ارسلناک الا رحمةً للعالمین" گردد. تائیدات الهیه را برای توفیق جنابعالی در حسن اجرای عدالت همواره و صمیمانه از آستان حضرت رحمن مستدعی و آرزومندم.

با تقدیم احترام.

[امضا]

 

[مواد زیر جزء چاپ استاندارد این فرم میباشد]

مفاد نامه ملاحظه شد ----- افسرنگهبان ----- بقیه نامه را پشت صفحه بنویسد ----- عین معروضه -----،

بازداشتی بالا با قرار شماره ----- از شعبه ---- باتهام ----- به اداره زندان تحویل گردیده جهت هرگونه اقدام و استحضار به ----- ارسال می‌گردد

رئیس ندامتگاه:

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]