[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نیروی ایمان بر همه قوا پیروز است (امام خمینی)

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

[عکس]

[مهر رسمی]

از اداره تشخیص هویت (دایره انگشت‌نگاری)

به: ریاست [ناخوانا]

درباره: ایرج – ملک محمّدی [ناخوانا]

تلفن-----

شماره-----

تاریخ [ناخوانا]

پیوست [ناخوانا]

 

نامبرده بالا از این اداره تقاضای برگ عدم سوء پیشینه نموده و باتهام عضویت در تشکیلات بهائیت و جاسوسی به نفع اسرائیل با قرار شماره ۶۳ / ۶۱۵ / ب ٢ – ۱۶/ ۶۳۷ رجوع از بازپرسی شعبه دادسرای انقلاب اسلامی دادسرای ناحیه بازداشت و برابر نامه شماره –----- بقید ----- مرخص گردیده خواهشمند است دستور فرمایند در این مورد اقدام لازم معمول دارند %

رئیس اداره تشخیص هویت سرهنگ [ناخوانا]

از سوی سرهنگ [امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۲۰۵۷۰/ ۱۶ [تاریخ] ٢٨ آبان ۶۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]