[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید و ساختمان

وزارت کشور، شهرداری شاهرود؛ شمارۀ ۷۳۹؛ تاریخ: ۲۳/۵/۱۳۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

عطفاً به مرقومهٴ تلگرافی شمارۀ ۸۷۵۹ – ۱۹/۵/۱۳۲۳ در ضمن عرض وصول تلگراف، محترماً به استحضار خاطر عالی می‌رساند که دفتر فرمانداری از وصول بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ اظهار بی‌اطّلاعی می‌نمایند و معلوم نگردید که مورّخ به چه تاریخی بوده است. استدعا آن‌که یک نسخه از اصل بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ یا رونوشت آن را امر به ابلاغ و ارسال فرمایند.

فرماندار شهرستان شاهرود، احتشامی، [ امضاء: محسن احتشامی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ ۹۴۶۶، تاریخ: ۳۰/۵/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] بخش‌نامه ۷۴۴ ضمیمه شود. ۳۱/۵.

[حاشیهٴ ۳:] وقتی پرونده رسید، مرحمت فرمایید. ۱/۶/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]