[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، فرمانداری شهرستان بروجرد؛ شمارۀ: ۱۹۸۷؛ تاریخ: ۲۳/۵/۱۳۲۳

 

ریاست دفتر نخست وزیری

عطف به مرقومهٴ تلگرافی شمارۀ ۷۷۵۶ – ۱۹/۵/۲۳ به استحضار می‌رساند: بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ در این فرمانداری سابقه ندارد. مستدعی است دستور فرمایند رونوشتی از آن برای اجرای مفاد آن ارسال فرمایند.

فرماندار شهرستان بروجرد، مولوی‌زاده، [ امضاء: مولوی‌زاده]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۹۵۲۶، تاریخ: ۳۱/۵/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] آقای جواد‌زاده، با مراجعه به سابقه. ۱/۶.

[حاشیهٴ ۳:] ضمیمهٴ پرونده بایگانی شود. از هر جا رونوشت ۷۴۴ را خواستند، بر حسب امر آقای رییس دفتر مسکوت بماند. حامدی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]