[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست وتلگراف و تلفن

[تلگراف]

از اراک به [طهران]

شمارۀ ۷۴۶۸

تاریخ اصل: ۲۱ مرداد

تاریخ وصول: ۲۲ مرداد [۱۳۲۳]

 

دفتر جناب آقای نخست وزیر

متمنّی است مقرّر فرمایید رونوشت بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ – م که در تلگراف ۷۷۵۶ نخست وزیری بدان اشاره شده و در فرمانداری اراک موجود نیست، ارسال فرمایند. ۱۴۸.

سراج حجازی

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر وزارت پست وتلگراف و تلفن، شمارۀ ۱۰۰۳۹، تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] آقای دکتر فاطمی. ۲۳ مرداد

[حاشیهٴ ۳:] آقای جوادزاده، به سابقه مراجعه و رونوشت بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ را بفرستید. ۲۵ مرداد

[حاشیهٴ ۴:] پیشینه را پیوست فرمایند. ۲۳ مرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]