[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست وتلگراف و تلفن، [ تلگراف ]؛ از اراک به [طهران]؛ شمارۀ ۷۴۶۸؛ تاریخ اصل: ۲۱/۵، تاریخ وصول: ۲۲/۵/[۱۳۲۳]

 

دفتر جناب آقای نخست وزیر

متمنّی است مقرّر فرمایید رونوشت بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ – م که در تلگراف ۷۷۵۶ نخست وزیری بدان اشاره شده و در فرمانداری اراک موجود نیست، ارسال فرمایند. ۱۴۸.

سراج حجازی

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر وزارت پست وتلگراف و تلفن، شمارۀ ۱۰۰۳۹، تاریخ: ۲۳/۵/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] آقای دکتر فاطمی. ۲۳/۵.

[حاشیهٴ ۳:] آقای جوادزاده، به سابقه مراجعه و رونوشت بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ را بفرستید. ۲۵/۵.

[حاشیهٴ ۴:] پیشینه را پیوست فرمایند. ۲۳/۵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]