[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات؛ شمارۀ: ۱۷۱۵۰/ ن/۱۱۹۰۹/ م؛ تاریخ: ۸ اسفند ۱۳۲۸

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۴/ ۱۹۲۹ – ۲۹ بهمن ۲۸، جریان قتل دکتر برجیس طیّ شمارۀ ۱۷۱۶۴/ ۱۱۹۹۵/ م – ۲ اسفند ۲۸ معروض گردیده و طبق گزارش رسیده از ژاندارمری کلّ کشور، عدّهٴ لازم از طرف ژاندارمری و نگهبانی برای تقویت نیروی شهربانی در اختیار شهربانی محلّ گذاشته شده و آرامش شهر کاشان نیز برقرار و متّهمین هم از طرف دادسرا تحت تعقیب می‌باشند. اینک با عرض این‌که همه روزه تلگرافاتی از روحانیّون و اهالی شهرستان‌ها مبنی بر تقاضای استخلاص متّهمین و انزجار از فرقهٴ بهائیان می‌رسد، مستدعی است امر و مقرّر فرمایند مقتضیات ارادهٴ عالی را نسبت به معروضهٴ شمارۀ ۱۷۱۶۴/ ۱۱۹۹۵/م ابلاغ فرمایند.

به جای وزیر کشور، [ امضاء: فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۴/ ۲۱۵۲ – ۹ اسفند ۲۸.

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۹/ ۱۲.

[حاشیهٴ ۳:] قاتلین باید مجازات شوند. تلگرافات روحانیّون و دسته‌جات قانوناً موردی پیدا نمی‌کند. ۱۲/ ۱۲.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]