[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

تاریخ: ۸ اسفند ۱۳۲۸

شمارۀ: ۱۷۱۵۰ - ن - ۱۱۹۰۹- م

ضمیمه: ------

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۴- ۱۹۲۹ – ۲۹ بهمن ۱۳۲۸، جریان قتل دکتر برجیس طیّ شمارۀ ۱۷۱۶۴- ۱۱۹۹۵- م – ۲ اسفند ۱۳۲۸ معروض گردیده و طبق گزارش رسیده از ژاندارمری کلّ کشور، عدّهٴ لازم از طرف ژاندارمری و نگهبانی برای تقویت نیروی شهربانی در اختیار شهربانی محلّ گذاشته شده و آرامش شهر کاشان نیز برقرار و متّهمین هم از طرف دادسرا تحت تعقیب می‌باشند. اینک با عرض این‌که همه روزه تلگرافاتی از روحانیّون و اهالی شهرستان‌ها مبنی بر تقاضای استخلاص متّهمین و انزجار از فرقهٴ بهائیان می‌رسد، مستدعی است امر و مقرّر فرمایند مقتضیات ارادهٴ عالی را نسبت به معروضهٴ شمارۀ ۱۷۱۶۴ - ۱۱۹۹۵- م ابلاغ فرمایند.

به جای وزیر کشور، [امضاء: فریدونی]

 

[دستنوشته ۱:] شمارۀ ۴ - ۲۱۵۲ – ۹ اسفند ۱۳۲۸.

[دستنوشته ۲:] سابقه، ۹ - ۱۲.

[دستنوشته ۳:] قاتلین باید مجازات شوند. تلگرافات روحانیّون و دسته‌جات قانوناً موردی پیدا نمی‌کند. ۱۲ - ۱۲.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]