[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

تاریخ: ۸ اسفند ۱۳۲۸

شمارۀ: ۱۷۱۵۰- ن-۱۱۹۰۹- م

ضمیمه: ------

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۴- ۱۹۲۹ – ۲۹ بهمن ۲۸، جریان قتل دکتر برجیس طیّ شمارۀ ۱۷۱۶۴- ۱۱۹۹۵- م – ۲ اسفند ۲۸ معروض گردیده و طبق گزارش رسیده از ژاندارمری کلّ کشور، عدّهٴ لازم از طرف ژاندارمری و نگهبانی برای تقویت نیروی شهربانی در اختیار شهربانی محلّ گذاشته شده و آرامش شهر کاشان نیز برقرار و متّهمین هم از طرف دادسرا تحت تعقیب می‌باشند. اینک با عرض این‌که همه روزه تلگرافاتی از روحانیّون و اهالی شهرستان‌ها مبنی بر تقاضای استخلاص متّهمین و انزجار از فرقهٴ بهائیان می‌رسد، مستدعی است امر و مقرّر فرمایند مقتضیات ارادهٴ عالی را نسبت به معروضهٴ شمارۀ ۱۷۱۶۴- ۱۱۹۹۵- م ابلاغ فرمایند.

به جای وزیر کشور، [ امضاء: فریدونی ]

 

[دستنوشه ۱:] شمارۀ ۴- ۲۱۵۲ – ۹ اسفند ۲۸.

[دستنوشه ۲:] سابقه، ۹- ۱۲.

[دستنوشه ۳:] قاتلین باید مجازات شوند. تلگرافات روحانیّون و دسته‌جات قانوناً موردی پیدا نمی‌کند. ۱۲- ۱۲.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]