[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

سینا نام خانوادگی: حکیمان نام پدر: طرازالله مرجع بازداشت کننده: ----- شماره قرار: ----- اتهام: بهائی بودن

 

ریاست محترم اجرای احکام دادستانی انقلاب اسلامی طهران

توقیراً اینجانب سینا حکیمان فرزند طرازالله متولد ۱۳۳۲ هـ ش بشماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده]  که بنا بحکم ۶۲/ م/ ۳۱۴۳۵- ۱۸ آبان ۶۲ به ۱۰ سال حبس با کار پزشکی در زندان محکوم شده‌ام درخواست مینمایم که بمنظور تسریع و تسهیل در انجام بعضی از امور لازم دوران محبوسیتم، نیابت قضائی [را] به دادستان محترم انقلاب اسلامی زاهدان مرحمت فرمایند.

 

با تقدیم احترام. دکتر سینا حکیمان [امضا] [اثر انگشت زندانی]

 

اثر انگشت /امضاء زندانی فوق مورد گواهی است افسر نگهبان ملاحظه شد [اسم و امضا] ۲۳ فروردین ۶۵ رئیس زندان/مدیر زندان ارسال شود.

 

[دو یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

محترماً عین تقاضای زندانی بنظر اولیاء محترم زندان می‌رسد./

[اسم ناخوانا] [امضا روی مهر رسمی] ۲۳ فروردین ۶۵

 

بسمه تعالی

عین تقاضای نامبرده جهت هر گونه اوامر مقتضی به دادسرای انقلاب مرکز ارسال می‌گردد.

دادیار ناظر زندان

[ساقی] [امضا]

۲۳ فروردین ۶۵

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]