[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نیروی ایمان بر همه قوا پیروز است

(امام خمینی)

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

[مهر رسمی]

تلفن -----

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

از: اداره تشخیص هویت (دایره انگشت نگاری)

به: ریاست محترم اداره سجل کیفری

 درباره: پریدخت خاضع فرزند خدابخش شناسنامه [حذف شده] متولد ١٣١٠

نامبرده بالا از این اداره تقاضای برگه عدم سوء پیشینه نموده و باتهام جاسوسی بهائیت با قرار شماره ۲۶۱/-۲۲۶۳۴/-٢ [تاریخ] ۲۵ مرداد ۶۳ رجوع از بازپرسی شعبه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز دادسرای ناحیه-----  بازداشت و برابر نامه شماره ----- بقید ----- مرخص گردیده خواهشمند است دستور فرمائید در این مورد اقدام لازم معمول دارید.

رئیس اداره تشخیص هویت سرهنگ نجابتی

 از سوی سرهنگ معین وزیری

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۱۱۴۸۵/ ۱۴ تاریخ ١٨ اسفند ۶۴

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پشت صفحه]

بسمه تعالی

موضوع اتهام جاسوسی بهائیت درست است.

ستوان[ناخوانا] [امضا روی مهر رسمی]

٢٨ اسفند ۶۴

[مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]