[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخه: ۲۴ آبان ۱۳۷۳

(کار گزینی)

مقام معظّم وزارت کشاورزی و عمران روستائی

احتراماً باستحضار میرساند، اینجانب بهرام نبی اللهی فرزند علی گدا دارای شماره پرسنلی [حذف شده] که در اداره کشاورزی عمران روستائی شهرستان تنکابن با داشتن ۲۴ سال سابقه کار مشغول خدمت بوده و بموجب حکم شماره ۹۷۶۳- [تاریخ:]۱ بهمن ۱۳۵۹ با توجه باستناد تبصره اصلاحی مادّه ۷۴ قانون استخدام کشوری که شامل اینجانب گردیده بود با دریافت ماهیانه ۳۰ روز حقوق بازنشسته شده‌ام امّا متأسفانه بموجب حکم شماره ۴۳۰ / ۱۸۶۶۳- [تاریخ:]۱۴ مرداد ۱۳۶۰ حقوق بازنشستگی‌ام قطع شده است نظر باینکه بیش از ۲۴ سال سابقه خدمت داشته و اکنون ۵۹ سال سن دارم لذا مستنداً بمادّه ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مادّه ۴۴ آئین نامه اجرائی مربوطه تقاضای برقراری ماهانه برای معیشت خانواده خود را دارم استدعا دارم دستور فرمائید پرونده مربوطه جهت رسیدگی و بررسی به هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و نتیجه را باینجانب به نشانی ذیل ابلاغ فرمائید.

ضمناً جهت مزید استحضار تصویر احکام فوق ۳/سه برگ به پیوست تقدیم میگردد.

با تقدیم احترام بهرام نبی اللهی

[امضا]

۲۴ آبان ١٣۷۳

تنکابن: [آدرس]

 

[مهر رسمی]

دفتر وزارت کشاورزی

شماره: ۱۹۴۹۱

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۷٣

[مهر:] اندیکس شد

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]