[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک صنعتی و معدنی ایران؛ شمارۀ: ۲۰۳۰/ ب / ۱۵۳؛ [ تاریخ: اواخر تیر ]

 

ادارۀ کلّ دفتر نخست وزیری

پاسخ نامهٴ شمارۀ ۴/ ۱۱۹۰ – ۲۴ تیر ۲۶ اشعار می‌گردد: به طوری‌که استانداری استان دوّم، ضمن نامهٴ شمارۀ ۴۲۸ مرقوم داشته‌اند، وجود قسمتی از دسته‌بندی و اختلافات را در اثر تحریک اعظمی و وطن‌دوست و حمایت و تقویت نام‌بردگان از عدّه[ای] کارگران دانسته‌اند و منظور بانک هم این است که محیط کار که ادارۀ آن با وجود این تحریکات خالی از اشکال نیست، از هر جهت از اختلالات و مخصوصاً از دسته‌بندی و تحریکات این قبیل اشخاص به دور باشد و انتظار است همان طوری که اشعار شده است، استانداری و مأمورین انتظامی پیوسته مراقب امور بوده و سعی و اهتمام بیشتری در برکنار نمودن این قبیل عناصر ماجراجو از محیط کار بنمایند تا کارگران و کارکنان کارخانه بتوانند در محیط آرامی وظایف محوّله را انجام دهند و نسبت به نظریّاتی که استانداری در تشریک مساعی رؤسای کارخانه با مأمورین استانداری و انتظامی داده‌اند، تعلیمات لازم صادر و امید است که با همکاری بهتری که با مأمورین بانک به عمل خواهند آورد به کلّی عناصر ماجراجو از محیط کارخانه‌ها دور و به هیچ‌وجه در آتیه مزاحمتی پیش نیاید.

هیأت مدیرهٴ بانک صنعتی و معدنی، [امضاء]، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه، ۴/ ۱۳۳۸ – ۳ مرداد ۲۶.

[حاشیهٴ ۲:] همین‌طور به استانداری استان دوّم اطّلاع داده شود.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]