[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

همه با هم جهاد سازندگی

سازمان جنگلها و مراتع کشور

بسمه تعالی

شماره ٣٢/ ١٠٠/ ۵۵۱۸۸

تاریخ١ تیر ٧٠

پیوست.

 

اداره کل بازنشستگی و وظیفه سازمان بازنشستگی کشوری

حسب اعلام هیأت پاکسازی سابق وزارت کشاورزی آقای جعفر حائری بعلت عضویت در فرقه بهائیت بموجب حکم شماره ۴۳۸۴- [تاریخ:] ١٩خرداد ۶۰از خدمت اخراج گردیده است اینک مشارالیه طی درخواست مورخ ۴ خرداد ٧٠  تقاضای استرداد کسور بازنشستگی ایام خدمت خود را نموده است علیهدا با ایفاد فتوکپی کلیه سوابق امر خواهشمند است دستور فرمائید چنانچه استرداد کسور بازنشستگی ایشان بلامانع میباشد نظریه اعلام فرمایند تا اقدام لازم معمول گردد.خ

خسرو بنداریان

سرپرست مدیریت کارگزینی

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]