[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شیر و خورشید]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از فیروزکوه به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۶۷، شماره تلگراف: ۳۴ تعداد کلمه: ۶۲، تاریخ اصل: ۳۱ [فروردین ۱۳۲۵]، تاریخ وصول: ۳۱ فروردین ۱۳۲۵

 

ادارۀ کلّ ژاندارمری تهران

ستوان ۲ جوادی افسر ژاندارمری علناً ترویج عقیدهٴ بهائی را می‌نماید. چون در فیروزکوه اظهاراتشان بدون تأثیر نخواهد بود، مستدعی است نام‌برده را به جای دیگر نقل تا اختلاف مذهبی تولید نگردد.

از طرف اهالی فیروزکوه: مصطفیٰ فیروزکوهی، تقی کیوان، غلام‌علی ارشدی، رفیعی، تقی عسکری، جمال جعفری، جعفر حسینی، قربان حسینی، شریفی، شعبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]