[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ناخوانا]

بسمه تعالی

[ناخوانا] باید همه چیزش اسلامی باشد. امام خمینی

 

شورای [ناخوانا] روستای کرسگان

با توجه با نامه آقای کیهان زارعی جهت در [ناخوانا] آب به فرمانداری ارسال نموده که فرمانداری [ناخوانا] به بهداشت محیط ارجاع کرده است لذا با توجه به کمبود [ناخوانا] دادن انشعاب بدون کنتور به نامبرده اقدام و پیگیری از طریق فرمانداری جهت دریافت کنتور بنمائید و هزینه آب مصرفی را [ناخوانا] دریافت کنتور برابر مصرف محلی دریافت نمائید

[امضا]

دکتر حقایق

مدیر شبکه بهداری فلاورجان

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]