[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اسدالله یمین اسفندیاری

[نماینده مجلس شورای ملی]

[تاریخ:] ۲۵ مهر ۱۳۲۳

شمارۀ: ۶۴۹

 

وزارت کشور

مطابق اطّلاعات واصله در بعضی از شهرهای مازندارن و نقاط خارج از شهر، عدّه‌ای ماجراجو موضوعات مسلکی و مذهبی را پیش آورده و نسبت به بعضی از اشخاص هتّاکی و فحّاشی نموده و بدین ‌واسطه سلب آسایش و مزاحمت جمعی را فراهم آورده‌اند. اینک از لحاظ انتظامات محلّی، مراتب بالا را با اهمّیّتی که دارد به استحضار آن وزارت‌خانه می‌رساند تا مقرّر فرمایند هر چه زودتر قضیّه را کاملاً رسیدگی و از اشخاص مفسده‌جو و کسانی که باعث [برهم زدن] نظم و اختلال محلّ می‌باشند، جلوگیری نموده تا نظایر پیش‌آمد شاهرود و غیره در حوزه مازندران رخ ندهد.

 

یمین اسفندیاری

 

[حاشیهٴ ۱:] سیاسی، ۲۷ مهر [۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] فوری، بنویسید: توضیح بخواهند در کدام قسمت مازندران است که ضمن دستور کلّی، جزئیّات هم ذکر داده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]