[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: اطلاعات

تاریخ: ۱۴ آبان [۱۳۲۹]

شماره: ۸۶۶۹

ضمیمه: ------

آقای کاتبی ۱۵ آبان

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود

 

 

اداره [انتظامات]

گزارش تلگرافی بروجن مورخ ۱۰ آبان ۱۳۲۹ ذیلاً درج میشود.

در این چند روزه فعالیت و نقاضت ما بین مسلمین و فرقه بهائی شایع و شکایاتی از سروان حکیمی فرمانده ژاندارمری در اثر حمایت از بهائیان شنیده میشود طرفین با کمال قدرت علیه یکدیگر مشغول فعالیت آقای [ناخوانا][میرهادی] فرمانده ژاندارمری با قاعده چهار (۴) جاری و از حسن اخلاق و رویه بی‌غرضانه ایشان مانع هر پیش آمد سوء و عواقب انتظار بهبودی اوضاع به وجه احسن میرود%

از طرف رئیس اداره اطلاعات و آمار [امضاء]

 

 

[یادداشت بالای نامه] آقای کاتبی – ۱۵ آبان [١٣٢٩]

[یادداشت زیر نامه] ۱۵۴۳۴/ ن - ۱۵ آبان [۱۳۲۹]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]