[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور؛ [ شمارۀ: ۱۲۱۷؛ تاریخ: ۳۰/۷/۳۰ ]؛ استخراج رمز اصفهان

 

کشور

روز جمعه، ۲۶ مهر در باغات سه کیلومتری نجف‌آباد، محمّد کیوانی بهائی مقتول، در نتیجه، اختلافاتی بین مسلمانان و بهائی تولید و طرفین در تلگراف‌خانه اجتماع نموده، تلگرافاتی به مراجع رسمی و روحانی مخابره، پس از وصول خبر، فوری عدّه[ای] پاسبان و ژاندارم برای جلوگیری از ادامهٴ اختلافات و تحریکات به محلّ اعزام و انتظامات فوری برقرار و اهالی از تلگراف‌خانه خارج گردیدند. ۱۲۱۷ – ۳۰/۷/۳۰.

ابوالقاسم امینی

 

[حاشیهٴ ۱:] ادارۀ انتظامات، ۱/۸.

[حاشیهٴ ۲:] اقدامی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]