[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت ملی نفت ایران

[مناطق] نفت خیز

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

شماره: ۳۲۰/ ک ر / ۵۹

تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۵۹

پیوست:-----

 

بنام خدا

آقای موسی عالیزاده

شماره: [حذف شده]

 

موضوع: تعلیق از خدمت

 

طبق تصمیم مقامات دادستانی انقلاب و استانداری خوزستان بدینوسیله باطلاع میرساند بعلت استخدام غیرقانونی و وابستگی به فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۵۹ ضمن قطع حقوق و مزایا تا تعیین تکلیف از طرف مقامات ذیصلاحیت از حضور در محل کار خود داری نمائید.

چنانچه خود را باین فرقه منتسب نمیدانید مراتب را بصورت کتبی اطلاع تا پس از بررسی نسبت به تصمیم فوق‌الذکر تجدید نظر گردد.

 

۲۸ شهریور ۵۹

محمد رضا شماسی

[امضا]

معاون امور اداری و مالی مناطق نفت خیز

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]