[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[مهر] خیلی محرمانه

شماره: ۶۱۱

تاریخ: ۱۴  خرداد  ۶۲

پیوست

 

حکم شورای پذیرش

خانم مهناز احراری

دانشجوی رشته انگلیسی دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز شماره دانشجوئی [حذف شده]

سال ورود به دانشگاه ۵۸ تعداد واحد گذرانیده ٢٨ معدل کل ٣٠

بدینوسیله به اطلاع میرساند که شما به دلائل:

١– وابستگی به فرقۀ ضالۀ بهائیت

بنابر: اقرار خودتان --×-- مطابق ماده دال:د آئین‌نامه اجرائی پذیرش دانشجویان مرحله دوم انتقال و دانشجویان تعلیقی مرحله اول که به شماره ----- تاریخ ----- توسط وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است، فعلاً با ادامه تحصیل شما موافقت نمیشود --×--

به مدت ----- تحصیلاتتان به حالت تعلیق درمی‌آید و در صورتی که طی این مدت مورد نقضی بر ادعای پشیمانی و توبه‌تان مشاهده نگردد پس از این مدت می‌توانید به تحصیلات خود ادامه دهید------

در ضمن طبق ضوابط فوق میتوانید /نمیتوانید بنا بر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ٢٢  شهریور  ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهی‌نامه نمائید.

در صورتی که به رأی صادره معترض هستید می‌توانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل احتمالی ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول این نامه با ذکر نشانی دقیقتان و با پست سفارش دو قبضه برای شورای پذیرش به آدرس [ناخوانا] ارسال نمائید.

١– به اعتراض‌هائی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهند شد.

٢– شورای پذیرش حداکثر ۲۵ روز پس از وصول اعتراض به شما پاسخ خواهد داد.

توضیحات:

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

در صورتیکه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اظهار توبه و پشیمانی نمائید تحصیل شما بلامانع خواهد بود

بهر حال توبه نمائید.

[امضا روی مهر رسمی]

دبیر شورای پذیرش

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]