[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک سپه

 

بسم اله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۶۰

شماره ۱۲۳۹۴

پیوست -----

 

آقای فرید نیکروان

اداره کارگزینی

موضوع: تعلیق

 

در اجرای قانون پاکسازی و بازسازی مصوبه مجلس شورای اسلامی از آنجائی که شما عضویت فرقه ضاله بهائیت را در تاریخ ۱۴ مهر ۶۰ کتباً اعتراف نموده‌اید و این فرقه از نظر قانون اسلام باطل می‌باشد و با توجه به اینکه بنصایح مستدل و ارشاد مسئولین بانک اعتنائی [ننموده] و علاوه بر تظاهر [که] انگیزه اخلال میباشید لذا طبق [مفاد] ماده ۱۸ قانون پاکسازی و بازسازی تا تعیین تکلیف قطعی در کمیسیون پاکسازی از خدمت در بانک معلق خواهید بود.

اداره کارگزینی

[امضا]

 

 

شرکت سهامی با سرمایه پنج میلیارد ریال تماماً پرداخت شده شماره ثبت ۴۲۹٣ تلگرافی. سپهبانک

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]