[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ش / ۳۲۳۶

تاریخ ۲۶ اسفند  ۱۳۶۱

[آرم]          

جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی ایران

تهران – خیابان فردوسی

نشانی تلگرافی: مرکز بانک

صندوق پستی ۳۳۶۲

 

بسمه تعالی

"کارها باید قاطعانه انجام گیرد و مسائل با جدیت کامل تعقیب شود."

"امام خمینی"

 

خانم بهیدخت شبیانی

عطف بنامه مورخ ۱۵ بهمن ۶۱ به پیوست فتوکپی نامه شماره ۳۹۶۳۰ مورخ ۲۳ اسفند  ۱۳۶۱ بانک ملت جهت اطلاع ارسال میگردد و  باطلاع میرساند طبق مواد ١٩ و ٢٨ قانون بازسازی نیروی انسانی عضویت در فرقه ضاله مشمول قانون بازسازی میگردد، لذا تا تعیین تکلیف نهائی از طرف دادگاههای انقلاب اسلامی از خدمت معلق میگردید.

اداره دبیرخانه شورایعالی بانکها

حسین ذاکر هنجنی [امضا]

اسماعیل خاکسار [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]