[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[مهر رسمی]

ستاد امور اجرائی انقلاب فرهنگی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

 

بسمه تعالی

آقای عارف واعظی

اعتراض شما در شورای مرکزی پذیرش مورد رسیدگی قرار گرفته و با شورای پذیرش دانشگاه مشهد مطرح شد.

رأی صادره توسط آن شورای پذیرش مبنی بر تعلیق موقت تحصیلات شما تا تعیین تکلیف قطعی بنابر ضوابط ابلاغ شده از جانب وزارت فرهنگ و آموزش عالی به شوراهای پذیرش دانشگاهها از نظر شورای مرکزی پذیرش مورد تائید است.

بدیهی است تصمیم بعدی به شما ابلاغ خواهد شد و یا از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی و یا دانشگاه مشهد اعلام خواهد شد. لذا از این به بعد از مراجعه و اتلاف وقت مسئولین خودداری نمائید.

ستاد امور اجرائی انقلاب فرهنگی

شورای مرکزی پذیرش

[مهر رسمی]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]